dr Jacek Szmalec -  terapeuta SI (II stopień),  oligofrenopedagog, terapeuta zajęciowy, terapeuta NDT Bobath, międzynarodowy trener masażu Shantala, rewalidator osób chorych, terapeuta Prehtla, fizjoterapeuta, terapeuta monachijskiej funkcjonalnej diagnostyki rozwojowej, trener metody INPP, certyfikowany diagnosta ADOS-2 (autyzm), doktorant UMC w Lublinie, wykładowca współpracujący z UKW w Bydgoszczy oraz gościnnie na Uniwersytecie Gdańskim, KPSW w Bydgoszczy, UMC w Lublinie, pracuje w SOSW Szymanowo k/Morąga, własny gabinet terapeutyczny. Dnia 05.11.2018 obronił pracę doktorską na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Unwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pod kierunkiem promotora  dr hab. Anety Borkowskiej i promotora wspierającego dr hab. Barbary Kalinowskiej-Witek pod tytułem" Efektywność terapii integracji sensorycznej w usprawnianiu funkcji motorycznych i kształtowaniu gotowości szkolnej dzieci 5-6-letnich". Dysertacja uzyskała uprzednio pozytywne recenzje dr hab. Doroty Podgórskiej-Jachnik z UKW w Bydgoszczy oraz dr hab. Beaty Jachimczuk z UAM w Poznaniu.

Trener prowadzi następujące szkolenia:

- DYSPRAKSJA/DCD W EDUKACJI - OCENA I STRATEGIE TERAPEUTYCZNE.

- INPP - SZKOLENIE PODSTAWOWE

MASAŻ SHANTALA - POZIOM BAZOWY

- MASAŻ SHANTALA - POZIOM INSTRUKTORSKI

- PRZETWARZANIE SENSORYCZNE

- TERAPIA RĘKI

- TERPIA RĘKI PLUS.

Publikacje:

dr Lena Krumlinde-Sundholm – zarejestrowany terapeuta zajęciowy, profesor nadzwyczajny z szerokim doświadczeniem w zakresie rehabilitacji dziecięcej, starszy pracownik naukowy w Instytucie Karolińskim w Sztokholmie. Dr Lena Krumlinde-Sundholm jest zaangażowana w rozwijanie narzędzi oceniających , takich jak: AHA, MACS, CHEQ. Prowadzi także badania dotyczące efektywności podejmowanych interwencji jak: CIMT, ukierunkowany trening funkcjonalny. - warsztaty AHA

mgr  Britt-Marie Zethraeus – zarejestrowany terapeuta zajęciowy z szerokim doświadczeniem w zakresie rehabilitacji dziecięcej, adiunkt w jednostce neuropediatrycznej wydziału Zdrowia Kobiety i Dziecka w Instytucie Karolińskim w Sztokholmie. Jest obecnie zaangażowana w kilka projektów dotyczących rozwijania narzędzi oceniających w długim okresie po zabiegach wykonywanych na ręce i skutków działań stosowania zastrzyków z botuliny. - warsztaty AHA

Dr Anna Prokopiak - nauczyciel dyplomowany, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest prezesem zarządu Fundacji ALPHA w Lublinie, pracującej na rzecz środowiska osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jest diagnostą w Centrum Terapii Autyzmu Alpha. Pracuje jako edukator w ośrodkach doskonalenia nauczycieli. Temat rozprawy doktorskiej, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Kirenko z  UMCS w Lublinie to: "Postawy osób znaczących wobec seksualności młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym". Jest Terapeutą Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena. Doskonale posługuje się językiem włoskim w mowie i piśmie.

Prowadzi szkolenia:

 1. EDUKACJA I REHABILITACJA DZIECI Z AUTYZMEM.
 2. PLANOWANIE PRACY WYCHOWAWCZEJ Z UCZNIAMI Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU W ZAKRESIE WSPIERANIA RADZENIA SOBIE Z ZACHOWANIAMI TRUDNYMI - SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH.

Jest autorką wielu publikacji, których tytuły przedstawiono poniżej (wybór).

Dr Ewa Binkuńska – logopeda, językoznawca, specjalność emisja i higiena głosu oraz wczesna interwencja logopedyczna.

Pracę jako logopeda rozpoczęła w 1996 roku. Od 2009 roku pracowała jako adiunkt na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, od 2014 pracuje w Katedrze Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego.

Prowadzi terapię logopedyczną z osobami dorosłymi z zaburzeniami głosu oraz z dziećmi z zaburzeniami mowy. 

Od 2011 roku przewodnicząca Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Publikacje (wybór):

 • Binkuńska E. (2012), Higiena i emisja głosu mówionego, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 • Binkuńska E. (2011), Poziom wiedzy nauczycieli z zakresu higieny i emisji głosu, [w:] Edukacja. Studia. Badania. Innowacje, red. A. Bogaj, E. Hoffmann, S. Kwiatkowski, M. Szymański, red. naukowy R. Gerlach, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, s. 60-66, nr 2(114) 2011.
 • Binkuńska E. (2014), Wykorzystanie rezonatorów w emisji głosu mówionego, [w:] Forum Logopedy, red. naczelny Lucyna Latajka, red. merytoryczny A. Walencik-Topiłko, lipiec 2014 (nr 2), s. 50-53.
 • Binkuńska E., Głos w kreowaniu wizerunku, [w:] Logopedia artystyczna; (w druku)
 • Binkuńska E., Emocjonalne podłoże posługiwania się głosem, [w:] Logopedia artystyczna. (w druku)
 • Szmalec J., Binkuńska E., Kozakiewicz K., "Support psychomotor development through stimulation through SI therapy in a 15-year-old girl with Asperger syndrome – case analysis." - ScieConf 2018, ISSN: 1339-9071, CD ROM ISSN: 1339-3561, ISBN: 978-80-554-1465
 • Binkuńska E. Szmalec J (2018). Obraz zaburzeń komunikacji oraz rozwoju motoryki u osób z Zespołem Dravet. Biuletyn logopedyczny, NR 32, 2018, Zarząd Główny PTL, s. 99-112.
 • Szmalec J., Binkuńska E., Paczkowska A., Kaciska M. (2018). Wspomaganie rozwoju psychoruchowego oraz językowego poprzez stymulację terapią integracji sensorycznej w przypadku zespołu Aspergera. Biuletyn logopedyczny, NR 32, 2018, Zarząd Główny PTL, s. 71-88.

Mgr Kinga Prusinowska – pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta Stosowanej Analizy Zachowania.

Pracuje jako terapeuta w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz z dziećmi przejawiającymi zaburzenia zachowania i emocji oraz z ich rodzinami. Prowadzi diagnozę funkcjonalną dziecka niepełnosprawnego, zagrożonego niepełnosprawnością oraz obserwacje w placówkach. Konsultuje rodziców i nauczycieli/wychowawców. Współprowadziła „Szkołę dla rodziców i wychowawców”. Jest wykładowcą Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.

Organizuje warsztaty i szkolenia podnoszące kompetencje wychowawcze rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.

Ukończyła liczne szkolenia z zakresu diagnozy, w tym:

 • Diagnoza osób niepełnosprawnych w oparciu o profil psychoedukacyjny PEP-R,
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa Dziecka,
 • Narzędzia M-CHAT-R/F - praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka

oraz szkolenia podnoszące umiejętności terapeutyczne dotyczące m.in.:

 • Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem i upośledzeniem umysłowym,
 • Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi,
 • Rozwijanie mowy u dzieci z zaburzeniem autystycznym, Uczeń z ADHD w szkole,
 • Boję się mówić – Mutyzm, fobia społeczna – diagnoza i terapia.


Zainteresowania zawodowe związane są z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, zachowaniami trudnymi i niepożądanymi oraz systemami motywacyjnymi.

Pani mgr Kinga Prusinowska prowadzi szkolenie:

"ANALIZA BEHAWIORALNA STOSOWANA" W TERAPII DZIECI Z AUTYZMEM LUB ZESPOŁEM ASPERGERA - PODSTAWY.

mgr Agnieszka Paczkowska - fizjoterapeutka, oligofrenopedagog, terapeutka SI,  trener i certyfikowany terapeuta INPP, certyfikowany terapeuta Metody Johansena (IAS), instruktorka Masażu Shantala, terapeutka AHA.
Kilka lat pracowała w szkole życia. Od grudnia 2010 r. prowadzi Gabinet Fizjoterapii "Neuron" w Dziećmierowie koło Kórnika. jest wykładowcą w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu.

Prowadzi szkolenie:

- PRZETWARZANIE SENSORYCZNE


 W swoim dorobku ma szereg publikacji, wśród których znajdują poniższe.

Publikacje:

1. Istota zaburzenia przetwarzania słuchowego - niedocenianego problemu zdrowotnego.
2. Rola dotyku w rozwoju małego dziecka- masaż jako najstarsza i najdoskonalsza forma komunikowania się z dzieckiem.
3. Wykrywanie problemów związanych z nieustaloną lateralizacją i możliwość im przeciwdziałania dla prawidłowego rozwoju dziecka
4. Nieprawidłowe przetwarzanie wzrokowe z zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci w wieku 7-11 lat z problemami szkolnymi
5. Konduktywna pedagogika- węgierska metoda Peto w rehabilitowaniu pacjentów z upośledzeniami ruchowymi o podłożu związanym z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego 
6. Ręka dominująca i ręka asystująca w diagnozie dziecka z dysfunkcją kończyny górnej dla optymalizacji rehabilitacji

7. Szmalec J., Binkuńska E., Paczkowska A., Kaciska M. (2018). Wspomaganie rozwoju psychoruchowego oraz językowego poprzez stymulację terapią integracji sensorycznej w przypadku zespołu Aspergera. Biuletyn logopedyczny, NR 32, 2018, Zarząd Główny PTL, s. 71-88.

mgr Aneta Bester - po ukończeniu studiów w zakresie administracji i europeistyki zmieniła sferę zainteresowań na pomoc niepełnosprawnym i zaniedbanym społecznie dzieciom (posiada stosowne kwalifikacje dzięki ukończonym studiom "Resodjalizacja i socjoterapia"). Dzięki ukończonym studiom podyplomowym z tyflopedagogiki oraz oligofrenopedagigiki, pogłębionym przez ukończenie kursów i szkoleń:

 • Szkolenie "Terapia małych dzieci z niepełnosprawnościa złożoną, w tym dzieci z uszkodzonym narządem wzroku i dodatkowymi niepełnosprawnościami",
 • Kurs "Instruktor masażu Shantala",
 • Szkolenie "Terapia ręki",
 • Szkolenie "INPP - poziom podstawowy",
 • Szkolenie "Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci - obserwacja, podstawowe ćwiczenia i metody pracy",
 • Kurs "Dojrzałość małego dziecka a problemy rozwojowe",
 • Szkolenie nauczycieli placówek ogólnodostępnych, z których korzystają uczniowie niewidomi isłabowidzący z niepełnosprawnością sprzężoną",
 • Kurs "Język migowy stopień I",
 • Kurs "Terapia behawioralna",
 • Meoda Dobrego Startu poziom I i II",
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne",
 • "Modele pracy z uczniem z autyzmem i z zespołem Aspergera",
 • "Kompleksowe przygotowanie do pracy z dzieckiem z ADHD",
 • Szkolenie "Recykling ART. - czyli jak przekształcać zwykłe przedmioty, by stały się ciekawą zabawą plastyczną",
 • Szkolenie "Zdrowo żyjemy - zdrowy styl życia promujemy - animacja i profilaktyka w oddziaływaniach wychowawczych świetlic terapeutycznych",
 • "Komunikacja wspomagająca Makaton poziom I i II",
 • Kurs kwalifikacyjny "Tyflopedagogika",
 • Kurs kwalifikacyjny "Oligofrenopedagogika",
 • "Pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie",
 • Kurs podstawowy tańca towarzyskiego,
 • Kurs "Społeczny kurator sądowy",
 • Kurs "Mediator sądowy",

łączy prfesjonalizm i pasję.

dr Grzegorz Brzuzy - dr nauk pedagogicznych, w roku 2011 obronił pracę doktorską na temat: "Związek z edukacją zdrowotną, a jakością życia osób z trwałym i postępującym uszkodzeniem wzroku". Promotorem pracy był prof. dr hab. Stanisław Kowalik, a recenzentami byli: prof. nadz. Marzenna Zaorska, prof. dr hab. Roman Ossowski. Jest pedagogiem, tyflopedagogiem, psychologiem i terapeutą integracji sensorycznej oraz instruktorem masażu Shantala Special Care. Jest asolwentem UMK w Toruniu, APS w Warszawie, UKW w Bydgoszczy, WSB w Toruniu.

Jest specjalistą w zakresie problemów osób z niepełnosprawnością ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i niedowidzących. Jest zatrudniony w Fundacji Społeczno-Charytatywnej "Pomoc Rodzinie i Ziemi", która prowadzi Hospicjum dla Dzieci "Nadzieja"

Trener prowadzi szkolenie:

WZROK W INTEGRACJI SENSORYCZNEJ.

Swoim doświadczeniem i wiedzą w szczególności związaną z problematyką jakości życia, edukacją zdrowotną oraz problemami osób z niepełnośprawnością i ich rodzin, dzieli się w artkułach naukowych:

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem