dr Jacek Szmalec -  terapeuta SI (II stopień),  oligofrenopedagog, terapeuta zajęciowy, terapeuta NDT Bobath, międzynarodowy trener masażu Shantala, rewalidator osób chorych, terapeuta Prehtla, fizjoterapeuta, terapeuta monachijskiej funkcjonalnej diagnostyki rozwojowej, trener metody INPP, certyfikowany diagnosta ADOS-2 (autyzm), doktorant UMC w Lublinie, wykładowca współpracujący z UKW w Bydgoszczy oraz gościnnie na Uniwersytecie Gdańskim, KPSW w Bydgoszczy, UMC w Lublinie, pracuje w SOSW Szymanowo k/Morąga, własny gabinet terapeutyczny. Dnia 05.11.2018 obronił pracę doktorską na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Unwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pod kierunkiem promotora  dr hab. Anety Borkowskiej i promotora wspierającego dr hab. Barbary Kalinowskiej-Witek pod tytułem" Efektywność terapii integracji sensorycznej w usprawnianiu funkcji motorycznych i kształtowaniu gotowości szkolnej dzieci 5-6-letnich". Dysertacja uzyskała uprzednio pozytywne recenzje dr hab. Doroty Podgórskiej-Jachnik z UKW w Bydgoszczy oraz dr hab. Beaty Jachimczuk z UAM w Poznaniu.

Trener prowadzi następujące szkolenia:

- DYSPRAKSJA/DCD W EDUKACJI - OCENA I STRATEGIE TERAPEUTYCZNE.

- INPP - SZKOLENIE PODSTAWOWE

MASAŻ SHANTALA - POZIOM BAZOWY

- MASAŻ SHANTALA - POZIOM INSTRUKTORSKI

- PRZETWARZANIE SENSORYCZNE

- TERAPIA RĘKI

- TERPIA RĘKI PLUS.

Publikacje:

dr Lena Krumlinde-Sundholm – zarejestrowany terapeuta zajęciowy, profesor nadzwyczajny z szerokim doświadczeniem w zakresie rehabilitacji dziecięcej, starszy pracownik naukowy w Instytucie Karolińskim w Sztokholmie. Dr Lena Krumlinde-Sundholm jest zaangażowana w rozwijanie narzędzi oceniających , takich jak: AHA, MACS, CHEQ. Prowadzi także badania dotyczące efektywności podejmowanych interwencji jak: CIMT, ukierunkowany trening funkcjonalny. - warsztaty AHA

mgr  Britt-Marie Zethraeus – zarejestrowany terapeuta zajęciowy z szerokim doświadczeniem w zakresie rehabilitacji dziecięcej, adiunkt w jednostce neuropediatrycznej wydziału Zdrowia Kobiety i Dziecka w Instytucie Karolińskim w Sztokholmie. Jest obecnie zaangażowana w kilka projektów dotyczących rozwijania narzędzi oceniających w długim okresie po zabiegach wykonywanych na ręce i skutków działań stosowania zastrzyków z botuliny. - warsztaty AHA

dr Anna Kobylańska – nauczyciel akademicki Zakładu Pedagogiki Specjalnej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, terapeuta widzenia w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Gdyni, oligofrenopedagog, osoba o ogromnej wiedzy i zarazem doświadczony praktyk. Jest pełnomocnikiem Rektora UG ds Osób Niepełnosprawnych. Jest wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Działa na rzecz aktywizacji rodziców dzieci z niepełnosprawnością. - Terapia małych dzieci z niepełnosprawnością złożoną
(z uszkodzeniem narządu wzroku i dodatkowymi niepełnosprawnościami).”

Dr Anna Prokopiak - nauczyciel dyplomowany, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest prezesem zarządu Fundacji ALPHA w Lublinie, pracującej na rzecz środowiska osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jest diagnostą w Centrum Terapii Autyzmu Alpha. Pracuje jako edukator w ośrodkach doskonalenia nauczycieli. Temat rozprawy doktorskiej, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Kirenko z  UMCS w Lublinie to: "Postawy osób znaczących wobec seksualności młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym". Jest Terapeutą Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena. Doskonale posługuje się językiem włoskim w mowie i piśmie.

Prowadzi szkolenia:

 1. EDUKACJA I REHABILITACJA DZIECI Z AUTYZMEM.
 2. PLANOWANIE PRACY WYCHOWAWCZEJ Z UCZNIAMI Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU W ZAKRESIE WSPIERANIA RADZENIA SOBIE Z ZACHOWANIAMI TRUDNYMI - SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH.

Jest autorką wielu publikacji, których tytuły przedstawiono poniżej (wybór).

Dr Ewa Binkuńska – logopeda, językoznawca, specjalność emisja i higiena głosu oraz wczesna interwencja logopedyczna.

Pracę jako logopeda rozpoczęła w 1996 roku. Od 2009 roku pracowała jako adiunkt na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, od 2014 pracuje w Katedrze Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego.

Prowadzi terapię logopedyczną z osobami dorosłymi z zaburzeniami głosu oraz z dziećmi z zaburzeniami mowy. 

Od 2011 roku przewodnicząca Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Publikacje (wybór):

Mgr Kinga Prusinowska – pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta Stosowanej Analizy Zachowania.

Pracuje jako terapeuta w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz z dziećmi przejawiającymi zaburzenia zachowania i emocji oraz z ich rodzinami. Prowadzi diagnozę funkcjonalną dziecka niepełnosprawnego, zagrożonego niepełnosprawnością oraz obserwacje w placówkach. Konsultuje rodziców i nauczycieli/wychowawców. Współprowadziła „Szkołę dla rodziców i wychowawców”. Jest wykładowcą Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.

Organizuje warsztaty i szkolenia podnoszące kompetencje wychowawcze rodziców, opiekunów oraz nauczycieli.

Ukończyła liczne szkolenia z zakresu diagnozy, w tym:

 • Diagnoza osób niepełnosprawnych w oparciu o profil psychoedukacyjny PEP-R,
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa Dziecka,
 • Narzędzia M-CHAT-R/F - praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka

oraz szkolenia podnoszące umiejętności terapeutyczne dotyczące m.in.:

 • Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem i upośledzeniem umysłowym,
 • Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi,
 • Rozwijanie mowy u dzieci z zaburzeniem autystycznym, Uczeń z ADHD w szkole,
 • Boję się mówić – Mutyzm, fobia społeczna – diagnoza i terapia.


Zainteresowania zawodowe związane są z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, zachowaniami trudnymi i niepożądanymi oraz systemami motywacyjnymi.

Pani mgr Kinga Prusinowska prowadzi szkolenie:

"ANALIZA BEHAWIORALNA STOSOWANA" W TERAPII DZIECI Z AUTYZMEM LUB ZESPOŁEM ASPERGERA - PODSTAWY.

mgr Aneta Bester - po ukończeniu studiów w zakresie administracji i europeistyki zmieniła sferę zainteresowań na pomoc niepełnosprawnym i zaniedbanym społecznie dzieciom (posiada stosowne kwalifikacje dzięki ukończonym studiom "Resodjalizacja i socjoterapia"). Dzięki ukończonym studiom podyplomowym z tyflopedagogiki oraz oligofrenopedagigiki, pogłębionym przez ukończenie kursów i szkoleń:

 • Szkolenie "Terapia małych dzieci z niepełnosprawnościa złożoną, w tym dzieci z uszkodzonym narządem wzroku i dodatkowymi niepełnosprawnościami",
 • Kurs "Instruktor masażu Shantala",
 • Szkolenie "Terapia ręki",
 • Szkolenie "INPP - poziom podstawowy",
 • Szkolenie "Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci - obserwacja, podstawowe ćwiczenia i metody pracy",
 • Kurs "Dojrzałość małego dziecka a problemy rozwojowe",
 • Szkolenie nauczycieli placówek ogólnodostępnych, z których korzystają uczniowie niewidomi isłabowidzący z niepełnosprawnością sprzężoną",
 • Kurs "Język migowy stopień I",
 • Kurs "Terapia behawioralna",
 • Meoda Dobrego Startu poziom I i II",
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne",
 • "Modele pracy z uczniem z autyzmem i z zespołem Aspergera",
 • "Kompleksowe przygotowanie do pracy z dzieckiem z ADHD",
 • Szkolenie "Recykling ART. - czyli jak przekształcać zwykłe przedmioty, by stały się ciekawą zabawą plastyczną",
 • Szkolenie "Zdrowo żyjemy - zdrowy styl życia promujemy - animacja i profilaktyka w oddziaływaniach wychowawczych świetlic terapeutycznych",
 • "Komunikacja wspomagająca Makaton poziom I i II",
 • Kurs kwalifikacyjny "Tyflopedagogika",
 • Kurs kwalifikacyjny "Oligofrenopedagogika",
 • "Pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie",
 • Kurs podstawowy tańca towarzyskiego,
 • Kurs "Społeczny kurator sądowy",
 • Kurs "Mediator sądowy",

łączy prfesjonalizm i pasję.

Obecnie realizuje się, pracując jako pedagog specjalny w Szkole Podstawowej w Turzy i Trzebosi oraz jako tyflopedagog w Albigowej. Aktualnie poszerza swoją wiedzę o sferę autyzmu w trakcie studiów podyplomowych "Spektrum autyzmu - diagnoza, terapia i esukacja". Znajduje czas, by dzielić się wiedzą i doświadczeniem jako wykładowca studiów podyplomowych "Tyflopedagogika" w Podkarpackim Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie. Jest pożądanym trenem szkolącym nauczycieli i rady pedagogiczne w zakresie pedagogiki specjalnej i specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci. Pasjonuje ją rękodzieło, dlatego samodzielnie projektuje i tworzy pomoce dydaktyczne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W ramach warsztatów szkolnych "Bądźmy przyjaźni niepełnosprawności", organizowanych dla dzieci, krzewi wśród nich świadomość i humanitarne postawy wobec niepełnosprawności.

Prowadzi szkolenia:

 1. Stymulacja prawidłowego rozwoju dziecka poprzez mądre gry i zabawy.

mgr Katarzyna Skibicka - fizjoterapeuta (studiowała na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy), nauczyciel przedmiotów zawodowych, certyfikowany trener metody INSITE z zakresu dużej i małej motoryki. Od 2002 roku pracuje z dziećmi w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Od 2007 roku jest związana z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Kontakt z osobami ociemniałymi wzbudził w niej zainteresowanie tematyką tyflologiczną oraz poprawy jakości widzenia i higieny wzroku. Wieloletnia praca fizjoterapeutyczna z dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi u boku terapeutów widzenia i terapeutów orientacji przestrzennej przyczyniła się do skonstruowania autorskiego, programu terapeutycznego "Oczami Niewidomego Dziecka®", mającego pomóc zrozumieć specyficzne potrzeby wspomnianych wyżej dzieci i w konsekwencji, poprzez budowanie z nimi właściwych, dobrych relacji, osiągać cele terapeutyczne.

Obecnie pracuje w Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi w Laskach w ramach działu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewidomego i Słabowidzącego w Sobieszewie. Oprócz tego, jako nauczyciel przedmiotów zawodowych, w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych nr 2 w  Gdańsku.

Pani mgr Katarzyna Skibicka prowadzi szkolenie:

Oczami Niewidomego Dziecka®

 

mgr Ewa Marta Opas-Sienkiewicz- oligofrenopedagog i neurologopeda.

Ukończyła szkolenia z zakresu komunikacji alternatywnej: m. in. Picture Exchange Communication System (PECS), Systemu MAKATON. Dodatkowo ukończyła;

 • kurs"Terapii ręki plus"
 • szkolenie "Trenera Umiejetności Społecznych",
 • kurs "Terapii Neurotaktylnej",
 • szkolenie "Wspieranie rozwoju dziecka z zastosowaniem metody aktywanego słuchania muzyki Batti Strauss",
 • kurs "Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne" I stopnia,
 • kurs "Opóźniony rozwój mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne".

Od czterach lat pracuje z dziećmi ze spektrum autyzmu. Na studiach współpracowała z Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym, jako wolontariusz. Następnie pracowała w Fundacji RC konsultingu i rehabilitacji oraz w Fundacji Agencji Służby Społecznej FASS w oddziale kujawsko – pomorskim.

Studiuje Integrację Sensoryczną oraz prowadzi Gabinet Terapuetyczno – Logopedyczny.
W codziennej pracy wykorzystuje systemamy komunikacyjne pracując z dziećmi: z mózgowym porażeniem dziecięcym, ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnościami intelektualnymi.
Od października 2017 roku pracuje w szkole jako nauczyciel wspomagający i prowadzi szkolenia wewnętrzne dla Rady Pedagogicznej z zakresu zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Udział w konferencjach:

 • VII Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka: Pomoc Studencka – Twój wybór, Twoje doświaczenie – prowadząca warsztatu: "Ruch to zdrowie Sherborne Ci to powie".
 • Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja ,,Wychowujemy dzieci tak, by nie musiały kiedyś leczyć się z dzieciństwa, czyli o dziecinnie prostych dobrach prawnych dzieci" - wykład eksperta: "Zrozumieć dziecko ze spektrum autyzmu" (Toruń 2018).

 

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem